ABOUT US 關於總會

組織架構

                                                                           籃球委員會                                 行政組
                                                                           殘障運動委員會                        活動組
                                                                           技術與管理委員會                    競技組                     
                                                                           排球委員會                                 會計組         
                                                                           合氣道委員會                            研究發展組
                                                                           運動科學與醫學委員會          國際事務組
                                                                           田徑委員會                                企劃宣傳服務組
                                                                           劍道委員會
                                                                           國際交流審查委員會
                                                                           游泳委員會
                                                                           拔河委員會
                                                                           體育運動發展委員會
                                                                           足球委員會
                                                                           舉重委員會
                                                                           運動禁藥防治委員會
                                                                           棒球委員會
                                                                           攀岩委員會
                                                                           羽球委員會
                                                                           滑輪溜冰委員會
                                                                           網球委員會
                                                                           撞球委員會
                                                                           桌球委員會
                                                                           橋藝委員會
                                                                           手球委員會
                                                                           帆船委員會
                                                                           壘球委員會
                                                                           浮士德球委員會
                                                                           國術委員會
                                                                           鐵人三項委員會
                                                                           射箭委員會
                                                                           自由車委員會
                                                                           柔道委員會
                                                                           壁球委員會
                                                                           擊劍委員會
                                                                           滾球委員會
                                                                           舞蹈委員會
                                                                           拳擊委員會
                                                                           體操委員會
                                                                           巧固球委員會
                                                                           木球委員會
                                                                           健美委員會
                                                                           划船委員會
                                                                           卡巴迪委員會
                                                                           合球委員會
                                                                           藤球委員會
                                                                           跆拳道委員會
                                                                           角力委員會
                                                                           保齡球委員會
                                                                           飛盤委員會
                                                                           高爾夫委員會
                                                                           圍棋委員會
                                                                           空手道委員會
                                                                           橄欖球委員會
                                                                           軟式網球委員會